АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ ХАБАРЛАНДЫРУ

«ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» ЕНШІЛЕС БАНКІ»

АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ АКЦИОНЕРЛЕРІНЕ

ХАБАРЛАНДЫРУ


31.05.2019 ж.

Қоғамның толық атауы: «ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» ЕНШІЛЕС БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

Қоғамның атқарушы органының орналасқан жері - Басқарма: 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй.

050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй мекен жайы бойынша орналасқан «ҚАЗАҚСТАН-ЗИРААТ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАНКІ» ЕНШІЛЕС БАНКІ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ (бұндан әрі - «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ) келесі мәліметті хабарлайды: 31 мамыр 2019 жылында болған Директорлар Кеңесінің жиналысында Акционерлер жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданды.

Акционерлер жылдық жалпы жиналысы 01 шілде 2019 жылы, Алматы уақыты бойынша сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй мекен жайы бойынша орналасқан Банк ғимаратында өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 01 шілде 2019 жылы, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй мекен жайы бойынша орналасқан Банк ғимаратында, Алматы уақыты бойынша сағат 13:00-де басталады.

Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы болмаған жағдайда акционерлердің қайта жылдық жалпы жиналысы 2019 жылғы 02 шілде, Алматы уақыты бойынша сағат 14:00-де, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй мекен жайы бойынша орналасқан Банк ғимаратында өткізіледі.          

Акционерлердің қайта жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 02 шілде 2019 жылы, 050057, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Клочков көшесі, 132 үй мекен жайы бойынша орналасқан Банк ғимаратында, Алматы уақыты бойынша сағат 13:00-де басталады.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның акцияларын ұстаушылардың тізілімі жүйесінің 2019 жылғы 24 маусым жағдай бойыншағы деректердің негізінде жасалады.   

 ҚЗХ Банкi ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі:


1.    «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің бекітілуі.

2.    «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның 2018 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту.

3.     «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның 2018 жылғы таза табысын бөлу тәртібін бекіту. «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның бір жай акциясына есептелген дивиденд мөлшерін бекіту.

4.    «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесінің 2018 жылғы қызметі туралы есебін қарау.

5 .    Директорлар Кеңесінің қызметін бағалау.

6.    Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау, сан құрамын және оның уәкілеттік мерзімін анықтау

7.    Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақы төлеудің және шығыстарын өтеудің мөлшері мен шарттарын айқындау.

8.    «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның акционерлеріне «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның Директорлар Кеңесі және Басқарма мүшелері сыйақысының  мөлшері және олардың құрамы туралы ақпарат беру.

9.    «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның және оның лауазымды тұлғаларының іс-әрекетіне «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ акционерлерінің өтініштері және оларды қарау қорытындылары туралы мәселені қарау.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдар «ҚЗХ Банкi ЕБ» АҚ Басқармасының орналасқан жерінде жиналыс өткізілетін күннен 10 күн бұрын дайын болады.  Акционердің сауал салуы болған кезде - сауал салу алынғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде акционерге жіберіледі және құжаттар көшірмелерін жасауға және құжаттарды жеткізуге кеткен шығыстар акционерге жүктеледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын жүргізуге қатысты ақпаратпен: +7 (727) 2 50-60-80, (1941); +7 (727) 2 444 000 телефондары бойынша танысуға болады.

Шешімі қатысу арқылы қабылданатын «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу тәртібі:

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы ашылуына дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізіледі. Акционердің өкілі жеке басты куәландыратын құжатты көрсетуі қажет. Акционердің өкілі акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беруге оның уәкілеттігін растайтын сенімхатты, немесе акционердің атынан сенімхатсыз әрекет етуге немесе оның мүддесін білдіруге құқығын растайтын құжатты көрсетуі тиіс.

Акционерлер-заңды тұлғалар олардың акционерлерін (қатысушыларын) тіркеу еліне қатысты, олардың акционерлерінің (қатысушыларының) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 17-бабы 5-тармағының бірінші бөлігінің талаптарын сақтау туралы өтінішін беруге тиіс. Өтініш нысаны «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның: www.kzibank.kz корпоративтік веб-сайтында орналастырылған.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды анықтағанда есепке алынбайды және дауыс беруге қатысуға құқығы жоқ.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы кворум болған жағдайда жарияланған уақытында ашылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы акционерлердің жалпы жиналысының төрағасы мен хатшысын таңдауды жүргізеді, ашық немесе жасырын (бюллетень бойынша) дауыс беру нысанын белгілейді.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 50-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жылдық жалпы жиналысында дауыс беру Директорлар кеңесінің мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беруді және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір адамға акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беруді қоспағанда, «бір акция - бір дауыс» принципі бойынша жүзеге асырылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу барысында оның төрағасы қаралып отырған мәселе бойынша жарыссөзді тоқтату туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс берудің әдісін өзгерту туралы ұсынысты дауысқа салуға құқылы.

Төрағаның күн тәртібіндегі мәселелерді талқылауға қатысуға құқығы бар адамдардың сөз сөйлеуіне, мұндай сөздер акционерлердің жылдық жалпы жиналысының регламентін бұзуға әкеп соғатын немесе осы мәселе бойынша жарыссөз тоқтатылған жағдайларды қоспағанда, бөгет жасауға құқығы жоқ.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өзінің жұмысында үзіліс жариялау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіндегі жекелеген мәселелердің қаралуын келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын күн тәртібіндегі барлық мәселелер қаралып, олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялауға болады.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 52-бабының 1-тармағына сәйкес, акционерлердің жылдық жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күні ішінде жасалады және қол қойылады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» заңның 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51 және 52-баптарына, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» заңының 17-бабының 5 және 5-1 тармақтарына және «ҚЗХ Банкi» ЕБ» АҚ-ның Жарғысының 9-бабына сәйкес жүргізіледі.